Nghiên cứu nồng độ vitamin D và IL-17 huyết thanh ở bệnh nhân trứng cá thông thường trước và sau điều trị bằng Isotretinoin kết hợp vitamin D

  09:02 AM 15/07/2023

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu nồng độ vitamin D và IL-17 huyết thanh ở bệnh nhân trứng cá thông thường trước và sau điều trị bằng Isotretinoin kết hợp vitamin D”

Ngành/Chuyên ngành: Nội khoa/Da liễu

Mã số: 9720107

Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Phạm Thị Lan

2. PGS.TS. Đặng Văn Em

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Nồng độ vitamin D huyết thanh ở bệnh nhân TCTT mức độ vừa và nặng thấp hơn nhóm người khỏe, nữ giới thấp hơn nam giới, không liên quan với tuổi và mức độ bệnh. Sau điều trị, nồng độ vitamin D huyết thanh cao hơn trước điều trị.

- Nồng độ IL-17 huyết thanh ở bệnh nhân TCTT mức độ vừa và nặng cao hơn nhóm người khỏe, có liên quan với độ tuổi, không liên quan với giới tính và mức độ bệnh. Nồng độ IL-17 huyết thanh sau điều trị thấp hơn trước điều trị.

- Hiệu quả điều trị bệnh TCTT của phác đồ isotretinoin kết hợp với vitamin D: rất tốt- 45,7%; tốt-45,7%; trung bình-8,6% và kém-0%, tương đương với phác đồ isotretinoin. Các tác dụng phụ gặp ở 2 nhóm là tương đương nhau.

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Study of serum vitamin D and IL-17 levels in Acne vulgaris patients before and after treatment with oral Isotretinoin and vitamin D"

Speciality: Internal Medicine/Dermatology

Code: 9720107

Name of graduate student: Na Pham Thi Bich Name of supervisor:

1. Associate Professor Ph.D. Em Dang Van

2. Associate Professor Ph.D. Lan Pham Thi

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

- Serum vitamin D levels in patients with moderate and severe acne vulgaris are lower than in healthy controls, women are lower than men, and are not related to age and disease severity. After treatment, serum vitamin D levels was higher than before treatment.

- Serum IL-17 levels in patients with moderate and severe acne vulgris are higher than in healthy controls, related to age, not related to sex and disease severity. Serum IL-17 levels after treatment were lower than before treatment.

- Efficacy of oral Isotretinoin in combination with vitamin D in the treatment of acne vulgaris: very good - 45.7%; good-45.7%; moderate-8.6% and poor-0%, equivalent to Isotretinoin treatment group. Side effects were similar in the 2 groups.

Chia sẻ