Ban Quân lực

  04:44 AM 13/07/2018

Cử nhân Nguyễn Quốc Hiệp

Trưởng ban

 

Chức năng nhiệm vụ

        Tham mưu cho Đảng uỷ và Giám đốc Bệnh viện về các mặt công tác Quân lực, chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Cục Quân lực - Bộ Tổng Tham mưu, với các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Quản lý tổ chức, biên chế thời bình, thời chiến của Bệnh viện theo Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng. Đề xuất với Đảng ủy và Giám đốc về việc xây dựng, điều chỉnh, sáp nhập, thành lập, giải thể các tổ chức cho phù hợp với nhiệm vụ, báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan xây dựng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; chức trách nhiệm vụ của từng chức danh trong Bệnh viện.

- Quản lý số lượng, chất lượng quân số trong biên chế và LĐHĐ, giúp Giám đốc Bệnh viện sử dụng có hiệu quả quân số được biên chế.

- Đề xuất với Giám đốc Bệnh viện lập kế hoạch quân số hàng năm và việc sắp xếp, điều động, tuyển dụng, tiếp nhận, cho đi đào tạo CMKT các đối tượng do cơ quan Quân lực quản lý.

- Thực hiện công tác nâng luơng, phiên, thăng quân hàm cho QNCN, CNVQP, HSQ-BS. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chế độ chính sách với các đối tượng chuyển ra ngoài Quân đội, thương binh, liệt sỹ, tử sỹ, an bồi dưỡng, đối với quân số do cơ quan Quân lực quản lý.

- Quản lý số lượng, chất lượng, đề xuất việc sắp xếp điều động các loại trang thiết bị quân sự và các loại vật tư, trang bị nhóm 1 thuộc biên chế trong Bệnh viện.

- Xây dựng, quản lý và sắp xếp biên chế các đơn vị dự bị động viên trong Bệnh viện. Phối hợp và hiệp đồng với chính quyền và cơ quan quân sự địa phương để nắm và quản lý quân nhân dự bị theo chỉ tiêu của Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng.

- Tổ chức học tập, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên trong Ban Quân lực để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị. Xây dựng Ban Quân lực vững mạnh toàn diện.

 
Liên hệ: 024. 62784183
Chia sẻ