Phòng Hậu cần kỹ thuật

  02:44 PM 12/07/2018

CN. Đỗ Xuân Thành

 Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật

 

Chức năng nhiệm vụ

        Là cơ quan tham mưu cho Đảng uỷ, Chỉ huy Bệnh viện về công tác Hậu cần - Kỹ thuật. Cơ quan Hậu cần có nhiệm vụ tổ chức bảo đảm Hậu cần, bảo đảm công tác kỹ thuật chung cho mọi hoạt động của Bệnh viện; tổ chức quản lý vật chất Hậu cần - Kỹ thuật và xây dựng ngành theo phân cấp, với nhiệm vụ cụ thể sau:

- Bảo đảm ăn, mặc cho bệnh nhân và cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

- Bảo đảm công tác đầu tư và xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, vật chất của Bệnh viện.

- Bảo đảm công tác vận tải thương bệnh binh và nhân viên.

- Bảo đảm chăm sóc sức khoẻ cán bộ, nhân viên. 

Tổ chức biên chế: Tổ chức thành 05 Ban:

1. Ban Kế hoạch:

- Chức năng: Ban Kế hoạch chịu trách nhiệm trước cấp ủy, Chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và sự chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên về mọi mặt công tác tham mưu kế hoạch trong Bệnh viện. Chỉ huy, quản lý, xây dựng Ban vững mạnh toàn diện và hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao.

- Nhiệm vụ: 

+ Căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vụ, đề xuất chủ trương, lập kế hoạch công tác hậu cần, kỹ thuật báo cáo Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch công tác hậu cần, kỹ thuật đề ra và thông báo kịp thời các yếu tố, những chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch và các chỉ tiêu khác đảm bảo kịp thời, chính xác;

+ Lập phương án phòng chống cháy nổ, bão lụt, kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong phòng thực hiện các phương án và các quy tắc an toàn theo quy định.

+ Nắm chắc tình hình hoạt đông, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tổ chức biên chế trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật trong nội bộ Phòng.

+ Quan hệ, phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bệnh viện có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ.

+ Thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

+ Giáo dục bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền xây dựng ban vững mạnh toàn diện.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức trách được giao.

2. Ban Doanh trại:

- Chức năng: Ban Doanh trại chịu trách nhiệm trước cấp ủy, Chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và sự chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên về mọi mặt công tác doang trại trong Bệnh viện. Chỉ huy, quản lý, xây dựng Ban vững mạnh toàn diện và hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao.

- Nhiệm vụ: 

+ Căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị, đề xuất chủ trương, lập kế hoạch công tác doanh trại, báo cáo Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng và bảo quản tốt các trang bị doanh trại, tổ chức tu sửa, xây dựng nhà ở, đảm bảo điện nước, doanh cụ sinh hoạt đáp ứng cho các yêu cầu nhiệm vụ.

+ Nắm chắc và chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ và thực hiện công tác doanh trại đối với các cơ quan, đơn vị trong Bệnh viện.

+ Thường xuyên nắm vững tình hình thực trạng nhà đất, trang thiết bị dụng cụ doanh trại thuộc phạm vi Ban quản lý.

+ Quan hệ, phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bệnh viện có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ.

+ Thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

+ Giáo dục bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền, xây dựng Ban vững mạnh toàn diện.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức trách được giao.

3. Ban Quân nhu:

- Chức năng:

+ Ban Quân nhu chịu trách nhiệm trước cấp ủy, Chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và sự chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên về mọi mặt công tác Quân nhu trong Bệnh viện. Chỉ huy quản lý, xây dựng Ban vững mạnh toàn diện và hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao.

+ Tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật về tổ chức bảo đảm mọi mặt công tác Quân nhu Bệnh viện; tổ chức bảo đảm tốt công tác Quân nhu góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính của Bệnh viện.

+ Tham giao xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện góp phần xây dựng Bệnh viện hiện đại, văn hóa, chính quy, khoa học mẫu mực.

- Nhiệm vụ:

+ Tổ chức bảo đảm ăn, mặc, phục vụ sinh hoạt cho Bệnh nhân, cán bộ, nhân viên (CBNV) trong Bệnh viện và một số đối tượng khác.

+ Bảo đảm ăn đối với bệnh nhân: Bảo đảm ăn đối với bệnh nhân nằm điều trị nội trú, theo định suất tại giường bệnh; bảo đảm chất lượng, an toàn VSTP, góp phần nâng cao hiệu quả nuôi dưỡng, điều trị, chăm sóc người bệnh.

+ Bảo đảm ăn chu đáo, an toàn đối với CBNV, HSQ-CS làm nhiệm vụ tại Bệnh viện và các đối tượng khác.

+ Bảo đảm mặc: Bảo đảm quần áo công tác và quân phục CBNV Bệnh viện, quần áo bệnh nhâ, các loại đồ vải phục vụ công tác chuyên môn góp phần điều trị chăm sóc bệnh nhân đầy đủ, kịp thời; tổ chức thu gom giặt là sạch phẳng.

+ Đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác các loại vật chất phục vụ sinh hoạt của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

+ Bảo đảm các mặt công tác Quân nhu cho các nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại, công tác dân vận khám chữa bệnh và một số nhiệm vụ khác.

4. Ban Xe máy, Xăng dầu:

- Chức năng: Ban Xe máy, Xăng dầu chịu trách nhiệm trước cấp ủy, Chỉ huy Phòng Hậu cần  - Kỹ thuật và sự chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên về mọi mặt công tác xe máy, xăng dầu trong Bệnh viện. Chỉ huy, quản lý và xây dựng Ban vững mạnh toàn diện và hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao.

- Nhiệm vụ: 

+ Căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị, đề xuất chủ trương, lập kế hoạch công tác xe máy, xăng dầu báo cáo Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuât phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Nắm chắc và chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ và hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, thực hiện đảm bảo công tác xe máy, xăng dầu an toàn đối với các cơ quan, đơn vị.

+ Quản lý và thường xuyên nắm vững tình hình số lượng, chất lượng trang thiết bị vật tư, xe máy, xăng dầu; quy tắc an toàn để đề xuất biện pháp bảo đảm theo yêu cầu, nhiệm vụ.

+ Quan hệ, phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bệnh viện có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ.

+ Tổng hợp kết quả mọi mặt về công tác xe máy, xăng dầu, công tác an toàn giao thông, an toàn chống cháy nổ báo cáo cấp trên theo quy định.

+ Giáo dục bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền, xây dựng Ban vững mạnh toàn diện.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức trách được giao.

5. Ban Quân y:

- Chức năng: Ban Quân y chịu trách nhiệm trước cấp ủy, Chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan cấp trên về mọi mặt công tác quân y trong Bệnh viện. Chỉ huy, quản lý, xây dựng Ban vững mạnh toàn diện và hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao.

- Nhiệm vụ:

+ Căn cứ và chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị, đề xuất chủ trương, lập kế hoạch công tác quân y, báo cáo Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch công tác quân y, việc chấp hành các quy định, chế độ, chính sách chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Bệnh viện.

+ Quản lý và nắm chắc số lượng, chất lượng cán bô, nhân viên quân y và số lượng, chất lượng trang bị dụng cụ, thuốc men được giao.

+ Tổ chức định kỳ khám, kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và theo dõi thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình trong Bệnh viện.

+ Quan hệ, phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bệnh viện có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ.

+ Tổng hợp kết quả mọi mặt về công tác quân y,, báo cáo cấp trên theo quy định.

+ Giáo dục bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền, xây dựng Ban vững mạnh toàn diện.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức trách được giao.

 

Liên hệ: 024. 62784182

Chia sẻ