HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Bệnh viện năm 2020
13:45 27/11/2020
Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 nhận định “Công tác đào tạo và phát triển điều dưỡng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để khẳng định vai trò...