Giới thiệu Phòng Tham mưu - Hành chính (Văn phòng)

  08:46 PM 10/07/2018

Ths. Nguyễn Minh Tân
Trưởng phòng Tham mưu - Hành chính (Chánh Văn phòng)
 
Chức năng nhiệm vụ

- Tham mưu, quản lý, tổng hợp, điều phối, xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học; phối hợp thực hiện và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác của Bệnh viện; trực tiếp triển khai thực hiện công tác tham mưu, tác chiến, huấn luyện quân sự; thể dục thể thao; cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ, lụt bão; hợp tác quốc tế, đối ngoại quân sự; pháp chế, thanh tra; văn thư lưu trữ, bảo mật; lễ tân, phục vụ; thông tin liên lạc; đảm bảo an toàn trật tự nội vụ trong đơn vị; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Bệnh viện.
- Nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, nội quy, quy chế làm việc của Bệnh viện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức hiệp đồng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; duy trì thực hiện chế độ công tác, nội quy, quy chế làm việc.
- Chủ trì, phối hợp soạn thảo các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bệnh viện có liên quan đến các mặt công tác; các đề án, dự án nghiên cứu khoa học trọng điểm được cấp trên giao. Sắp xếp thời gian, kế hoạch, chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ của Bệnh viện và các cuộc họp do Ban Giám đốc Bệnh viện chủ trì. Quản lý hồ sơ, ghi biên bản, biên tập các kết luận và thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện đến các cơ quan, đơn vị thực hiện; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh của Ban Giám đốc Bệnh viện.
- Làm đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác định kỳ, đột xuất của Bệnh viện; giúp Ban Giám đốc Bệnh viện duy trì mối quan hệ công tác với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các cơ quan, đơn vị thuộc Bệnh viện; các cơ quan của Đảng, Nhà nước; các cơ quan, đơn vị ngoài quân đội có liên quan.
- Tổ chức thực hiện công tác văn thư bảo mật, lưu trữ theo quy định của Bộ Quốc phòng. Tiếp nhận, phân loại công văn, tài liệu gửi đến Bệnh viện, báo cáo đề xuất xử lý, chuyển giao đến các cơ quan, đơn vị giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định; theo dõi, đôn đốc thực hiện và quản lý các văn bản của Bệnh viện. Thẩm tra về mặt thủ tục, thể thức và nội dung văn bản do các cơ quan, đơn vị trình Ban Giám đốc; tổng hợp các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, phối hợp xử lý và hoàn chỉnh thủ tục trình Ban Giám đốc Bệnh viện ban hành.  
- Tham mưu và giúp Ban Giám đốc Bệnh viện quản lý hoạt động hợp tác quốc tế, đối ngoại quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng; quản lý và thực hiện các thủ tục đoàn ra, đoàn vào của Bệnh viện. 
- Quản lý, duy trì thực hiện công tác pháp chế, thanh tra của Bệnh viện. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, báo cáo đề xuất với Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền và theo dõi báo cáo kết quả xử lý.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các nội dung chuẩn bị, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các sự kiện của Bệnh viện theo đúng nghi thức quy định; phục vụ lễ tân, tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc tại Bệnh viện; phục vụ Thủ trưởng thực hiện công tác đối nội, đối ngoại theo quy chế của Bệnh viện.
- Quản lý và phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc, sinh hoạt, đi công tác của Ban Giám đốc và cán bộ, nhân viên Bệnh viện theo đúng chế độ quy định.
- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác cải cách hành chính và quản lý chương trình ISO quản trị văn phòng trong toàn Bệnh viện.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, quản lý các kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Bệnh viện (thời chiến) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu giúp Giám đốc duy trì các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; các kíp trực ban, trực chiến, trực văn phòng của Bệnh viện; bảo đảm chỉ huy, thông tin liên lạc thường xuyên thông suốt, bí mật, kịp thời.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch huấn luyện hàng năm của Bệnh viện và tổ chức huấn luyện quân sự theo chương trình, nội dung của Bộ Quốc phòng và kế hoạch của Bệnh viện. Duy trì nghiêm các chế độ, lễ tiết tác phong, nề nếp chính quy theo Điều lệnh, Điều lệ Quân đội, quy định của Bệnh viện.
- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn chung; phối hợp tổ chức kiểm tra trật tự nội vụ và vệ sinh chung trong Bệnh viện.
- Thực hiện việc đăng ký, quản lý ô tô, xe máy và các phương tiện vận chuyển ra vào doanh trại theo Quy chế Bệnh viện.
- Quản lý cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Quân đội. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Giám đốc Bệnh viện.

Tổ chức biên chế

Tổ chức thành các Ban, Bộ phận: Chỉ huy Phòng, Ban Tác huấn, Ban Văn thư - Lưu trữ, Ban Hành chính và Hợp tác quốc tế, Trung đội vệ binh.

Liên hệ:069 572 107

Chia sẻ