Giới thiệu Phòng Khoa học quân sự

  08:46 PM 10/07/2018

TS Lê Mạnh Hà
Phó trưởng phòng

 

Chức năng nhiệm vụ

- Là cơ quan tham mưu giúp Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện công tác khoa học, công nghệ và môi trường; công tác thông tin khoa học quân sự; và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực này trong Bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch, đề xuất hướng nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ và môi trường để ứng dụng phục vụ cho nhiệm vụ chính trị trung tâm của Bệnh viện.

-  Quản lý, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học, công nghệ  và môi trường cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng và cấp cơ sở.

- Xây dựng và quản lý tiềm lực khoa học và công nghệ; triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách về khoa học, công nghệ và môi trường;

- Quản lý theo dõi các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, ứng dụng triển khai các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị.

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học kỹ thuật; Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học; Hội đồng cơ sở xét duyệt chức danh sĩ quan, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bệnh viện.

- Quản lý và duy trì hoạt động của Chuyên viên đầu ngành, Chuyên viên kỹ thuật Quân y theo chỉ đạo hướng dẫn của Cục Quân y và Bệnh viện.

- Quản lý và duy trì xuất bản Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, Trang tin Điện tử Bệnh viện TWQĐ 108 theo Luật Báo chí. Duy trì hoạt động của Thư viện chuyên môn phục vụ nghiên cứu, huấn luyện và đào tạo.

- Tổ chức Hội nghị khoa học chuyên ngành, Hội thảo, sinh hoạt khoa học theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Thủ trưởng Bệnh viện giao.

Tổ chức: 

- Bộ phận Thông tin Khoa học Quân sự

- Bộ phận Quản lý Nghiên cứu khoa học

- Bộ phận Truyền thông 

 

Liên hệ: 024.62784126

Chia sẻ