ĐỀ ÁN, DỰ ÁN KHCN

Tiến độ Đề tài thuộc Đề án KH&CN “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108” năm 2021
  10:09 10/11/2021
Căn cứ theo Quyết định số 2071/QĐ-BQP năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt bổ sung các danh mục đề tài nghiên cứu ứng dụng thuộc đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại BVTWQĐ 108” và các quyết định về việc phê duyệt kết quả xét duyệt thuyết minh, thẩm định kinh phí. Tháng 1/2021, Cục Khoa học quân sự/BQP đã tiến hành triển khai giao nhiệm vụ đề tài khoa học và công nghệ thuộc Đề án với Bệnh viện TWQĐ 108.
Tiến độ thực hiện đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108”
  09:51 04/02/2020
Ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 2811/QĐ-BQP phê duyệt Đề án khoa học và công nghệ: “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”; Đề án gồm 11 đề tài nghiên cứu, ứng dụng và 8 nhiệm vụ tăng cường năng lực KH&CN;