Giới thiệu Bộ môn Nội Tim mạch

  06:46 PM 13/07/2018

PGS.TS Phạm Thái Giang

Chủ nhiệm Bộ môn


Chức năng, nhiệm vụ

- Là cơ sở đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Nội Tim mạch; tham gia đào tạo các lớp BSCKI, BSCKII của bệnh viện. Cơ sở thực hành lâm sàng cho bác sĩ đại học và sau đại học chuyên ngành tim mạch toàn quân.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

Hoạt động chuyên môn

- Bộ môn Nội Tim mạch đào tạo bậc học tiến sĩ (37 NCS, có 12 NCS bảo vệ thành công LATS cấp nhà nước), tham gia đào tạo nhiều lớp BSCKI, BSCKII của bệnh viện.
- Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh tim mạch đã được nghiệm thu đạt kết quả tốt.

 

Liên hệ: 024. 66705705

Chia sẻ