Phòng Chính trị

  02:44 PM 05/12/2023

TS Lê Xuân Dương

Chủ nhiệm Chính trị

Chức năng 

        Phòng Chính trị là cơ quan đảm nhiệm CTĐ, CTCT trong Bệnh viện, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ, Đảng ủy Bệnh viện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị / Quân đội Nhân dân Việt Nam. Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, BGĐ Bệnh viện các nội dung hoạt động về CTĐ, CTCT; công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Bệnh viện. Phòng Chính trị là một cơ quan thuộc hệ thống tổ chức hành chính quân sự, có nhiệm vụ chấp hành mọi chỉ thị, mệnh lệnh của Giám đốc và Chính ủy Bệnh viện, tổ chức các hoạt động của Bệnh viện theo đúng pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ và các quy định của Quân đội. 

Nhiệm vụ
- Quán triệt, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Đảng, của Quân đội. Giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật... trong đơn vị.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng và số lượng, cơ cấu phù hợp theo biên chế đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và sự phát triển của Bệnh viện.
- Trực tiếp đấu tranh và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đấu tranh có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch, chống tiêu cực... đảm bảo sự trong sạch, ổn định vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong Bệnh viện.
- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc... Thực hiện chính sách cán bộ, chính sách hậu phương Quân đội; tiến hành công tác dân vận- tuyên truyền đặc biệt xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh.
- Xây dựng các tổ chức quần chúng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn và Hội đồng quân nhân ở cơ sở vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò của tổ chức mình trong xây dựng Đảng, xây dựng Bệnh viện vững mạnh toàn diện.
- Tổ chức gồm 5 Ban: Ban Tổ chức; Ban Cán bộ - Chính sách; Ban Tuyên huấn; Ban Bảo vệ - Dân vận; Ban Công tác quần chúng; Trợ lý Kế hoạch Tổng hợp và các cán bộ trực thuộc.

Liên hệ: ĐT 024. 62784134

Chia sẻ