Nghiên cứu biến đổi sức căng cơ tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên sau can thiệp động mạch vành qua da thì đầu bằng phương pháp siêu âm đánh dấu mô

  10:47 AM 13/04/2023

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu biến đổi sức căng cơ tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên sau can thiệp động mạch vành qua da thì đầu bằng phương pháp siêu âm đánh dấu mô.

Chuyên ngành: Nội Tim mạch

Mã số:62.72.01.41

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Tuấn

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

2. PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

* Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

- GLS ngay sau can thiệp ĐMV giảm nặng hơn so với nhóm chứng. GLS cải thiện dần theo thời gian và rõ rệt nhất sau 3 tháng

- GLS ở nhóm không THA cải thiện sau can thiệp 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. GLS ở nhóm THA cải thiện sau can thiệp 3 ngày, 1 tháng. GLS ở nhóm THA giảm nặng hơn nhóm không THA

- Động mạch thủ phạm là LAD thì GLS cải thiện ngay sau can thiệp 3 ngày. Động mạch thủ phạm là LCX và RCA thì GLS cải thiện can thiệp sau 1 tháng. GLS của các động mạch thủ phạm LAD, LCX và RCA là không như nhau. Nhóm tổn thương 1 hoặc 2 nhánh ĐMV thì GLS cải thiện ngay sau can thiệp 3 ngày và sau 1 tháng. Nhóm tổn thương 3 nhánh ĐMV thì GLS cải thiện sau 1 tháng.

- GLS của các nhóm EF khác nhau thì khác nhau. Trong đó GLS ở nhóm EF < 40% giảm nặng nhất. Nhóm EF < 40% và nhóm 40% ≤ EF < 50% thì GLS cải thiện ngay sau can thiệp 3 ngày, sau 1 tháng. Nhóm EF ≥ 50% thì GLS cải thiện sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng.

- Có mối tương quan tuyến tính thuận giữa GSL với NT-proBNP, chỉ số VĐV và tương quan tuyến tính nghịch giữa GLS với EF.

- GLS ≥ -9,5% xác định MACE với độ nhạy = 84,6%; độ đặc hiệu = 94,6%. GLS ≥ -8,4% xác định tử vong với độ nhạy = 100%; độ đặc hiệu = 88,9. GLS ≥ -9,8% xác định tái cấu trúc thất trái với độ nhạy = 70%; độ đặc hiệu = 94,9%. Phân tích đa biến cho thấy, GLS là yếu tố tiên lượng độc lập dự báo MACE và tử vong.

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Reseach on the changes in myocardial strain in patients with acute ST elevation myocardial infarction after primary percutaneous coronary intervention by speckle tracking echocardiography

Speciality: Internal Cardiovascular

Code: 62.72.01.41

Name of graduate student: Nguyen Anh Tuan

Name of supervisor:

1. PhD. Nguyen Thi Thu Hoai

2. Ass, Prof. PhD. Pham Nguyen Son

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

- GLS after PCI decreased worse than that of the control group

- GLS improves gradually over time, especialy after 3 months

- GLS of the non-hypertensive group improved after PCI 1 month, 3 months, and 6 months. GLS in the hypertensive group improved after 3 days and 1 month. GLS of the hypertensive group decreased worse than that of the non-hypertensive group.

- The culprit artery was LAD, GLS improved after PCI 3 days. The culprit arteries were LCX and RCA, GLS improved after 1 month. GLS of the LAD, LCX and RCA culprit arteries were not the same. In the groups with 1 or 2 damaged coronary arteries, the GLS improved after PCI 3 days and after 1 month. In the group with 3 damaged coronary arteries, GLS improved after 1 month.

- GLS of different EF groups were different. In which, GLS in the group with EF < 40% decreased the most. Group with EF < 40% and group with 40% ≤ EF < 50%, GLS improved after PCI 3 days, after 1 month. Group with EF ≥ 50%, GLS improved after 1 month, 3 months, 6 months.

- There were positive linear correlations between GSL and NT-proBNP, WMSI and negative linear correlation between GLS and EF

- GLS ≥ -9.5% determined MACE with sensitivity = 84.6 %; specificity = 94.6%. GLS ≥ -8.4% determined mortality with sensitivity = 100%; specificity = 88.9%. GLS ≥ -9.8% determined LVR with sensitivity = 70%; specificity = 94.9%. In multivariate analysis, GLS was an independent predictor of MACE and mortality after 6 months.

 

Chia sẻ