Đánh giá kết quả điều trị bệnh tâm vị không giãn bằng phương pháp nong bóng hơi qua nội soi

  05:07 PM 24/03/2023

Tên đề tài luận án: Đánh giá kết quả điều trị bệnh tâm vị không giãn bằng phương pháp nong bóng hơi qua nội soi

Chuyên ngành: Nội Tiêu hóa

Mã số: 62 72 01 43

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Duy Dũng

Họ và tên người hướng dẫn: 

1. TS. Nguyễn Lâm Tùng

2. PGS. TS. Trần Việt Tú

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Mặc dù trên thế giới đã có những nghiên cứu tiến cứu với thời gian theo dõi dài về bệnh tâm vị không giãn nhưng tại Việt Nam các nghiên cứu này còn hạn chế, đặc biệt là nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị của bệnh tâm vị không giãn bằng phương pháp nội soi không dùng màn huỳnh quang. Hiện chưa có nghiên cứu nào có thời gian theo dõi kéo dài sau 12 tháng sau điều trị. Nghiên cứu này giúp cung cấp thêm các dữ liệu về bệnh tâm vị không giãn cũng như đánh giá hiệu quả điều trị sau 12 tháng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy đây là phương pháp an toàn với 80% bệnh nhân không có biến chứng sau nong. Tỷ lệ điều trị thành công sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm lần lượt là 94,67%, 93,33%, 92% và 84%. Mặc dù có dấu hiệu tái phát khi theo dõi sau nong trong thời gian dài, nhưng phương pháp điều trị này đã làm giảm đáng kể mức độ cũng như tần suất nuốt nghẹn ở người bệnh tâm vị không giãn nhờ nong bóng thực quản.

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Thesis Title: Evaluation of the treatment outcomes of non-dilated achalasia using endoscopic balloon dilation method

Specialty: Gastroenterology

Code: 62 72 01 43

Name of the Researcher: Bui Duy Dung

Supervisors' Names:

1. Nguyen Lam Tung MD. PhD.

2. Assoc. Prof. Tran Viet Tu MD. PhD.

Training Institution: Institute of Clinical Medicine Research 108.

Summary of the thesis's new contributions:

Despite the availability of many prospective studies with long-term follow-up on non-dilated achalasia worldwide, there are limited studies in Vietnam assessing the efficacy of endoscopic balloon dilation (EBD) in treating non-dilated achalasia without using fluoroscopy. Moreover, there is no study with a follow-up duration longer than 12-months after the EBD treatment. This study provides additional data on non-dilated achalasia disease and evaluates the treatment efficacy 12 months after EBD.

The study findings show that EBD is a safe procedure, with 80% of patients not experiencing any complications after dilation. The success rates of treatment after 1 month, 3 months, 6 months, and 1 year were 94.67%, 93.33%, 92%, and 84%, respectively. Although there were signs of recurrence during long-term follow-up after dilation, endoscopic balloon dilation significantly reduced the severity and frequency of dysphagia in patients with non-dilatable achalasia.

Chia sẻ