Nghiên cứu điều trị viêm trung thất do thủng thực quản

  09:56 AM 09/09/2022

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu điều trị viêm trung thất do thủng thực quản

Chuyên ngành:  Ngoại tiêu hoá

Mã số:   62720125

Họ và tên nghiên cứu sinh:    PHẠM VŨ HÙNG

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Nguyễn Đức Chính

2. TS. Nguyễn Thanh Tâm

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Luận án cho thấy rõ những đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng viêm trung thất do thủng thực quản từ đó đánh giá kết quả điều trị bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Viêm trung thất do thủng thực quản là bệnh lý ít gặp nhưng thường diễn biến nặng, gặp nhiều khó khăn trong chẩn đoán và điều trị. Hiện nay nhờ có sự phát triển của chụp cắt lớp vi tính chẩn đoán viêm trung thất do thủng thực quản đã có những tiến bộ vượt bậc, dựa và hình ảnh của chụp cắt lớp vi tính có thể phân loại được mức độ tổn thương, lựa chọn phương pháp điều trị hợp lý. Luận án cho thấy điều trị viêm trung thất do thủng thực quản hiệu quả cần phải dẫn lưu ổ viêm trung thất kịp thời và rộng rãi, giải quyết tổn thương thực quản, hồi sức tích cực, kháng sinh hợp lý, theo dõi sát diễn biến của người bệnh cũng như nuôi dưỡng bệnh nhân thật tốt.

Tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu cơ bản nào về viêm trung thất do thủng thực quản, nhằm đưa ra sự thống nhất về chẩn đoán cũng như chiến lược xử trí. Vì vậy đề tài nghiên cứu có tính cấp thiết, thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research on treatment of descending necrotizing mediastinitis due to esophageal perforation

Speciality: Digestive surgery

Code: 62720125

Name of graduate student: PHAM VU HUNG

Name of supervisor:

1. Assoc. Prof. Nguyen Duc Chinh, MD, PhD

2. Dr. Nguyen Thanh Tam, MD, PhD

Training facility: Institute of Clinical Medical Science 108

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

The thesis clearly shows the clinical and paraclinical characteristics of descending necrotizing mediastinitis due to esophageal perforation, thereby evaluating the treatment results at Viet Duc Hospital.

Descending necrotizing mediastinitis due to esophageal perforation is a rare disease but often has a severe course, causing many difficulties in diagnosis and treatment. Currently, thanks to the development of computed tomography to diagnose descending necrotizing mediastinitis due to esophageal perforation, there have been great advances, based on and images of computed tomography can classify the extent of damage, Choose the right treatment method. The thesis shows that effective treatment of descending necrotizing mediastinitis due to esophageal perforation requires timely and extensive drainage of mediastinitis, resolution of esophageal damage, active resuscitation, reasonable antibiotics, and close monitoring of the progression. patient's condition as well as taking good care of the patient.

In Vietnam, there is no any research on descending necrotizing mediastinitis due to esophageal perforation, in order to reach consensus on diagnosis as well as management strategy. Therefore, the research topic has urgent, topical, scientific and practical significance.

Chia sẻ