Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 21/06/2021 đến 27/06/2021

  09:57 AM 21/06/2021
Phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 21/06/2021 đến 27/06/2021 như sau:

Thứ 3 ngày 22/06/2021

-Vào lúc 14h00 diễn ra buổi thông qua đề tài cấp Bệnh viện do chủ nhiệm đề tài: ThS, Điều dưỡng, Nguyễn Thị Hằng khoa B3-A

Địa điểm: Hội trường khoa B3-A tầng 16 nhà Ngoại Cụm Công trình trung tâm

Thành phần: Hội đồng khoa học theo giấy mời

-Vào lúc 15h30 Hội đồng khoa học họp thông qua đề cương đề tài cấp Bệnh viện của Bác sĩ Trần Quang Dũng - Khoa A7-B, địa điểm: Hội trường Bộ môn Răng hàm mặt, cụm công trình Trung tâm

Thứ 4 ngày 23/06/2021

-Vào lúc 10h00 Hội đồng khoa học họp thông qua đề cương đề tài cấp Bệnh viện của Ths Nguyễn Tài Thu - Khoa A12-B, địa điểm: Hội trường Phòng Khoa học Quân sự, tầng 6 nhà chỉ huy

Thứ 5 ngày 24/06/2021

-Vào lúc 15h00 diễn ra buổi xét duyệt nâng ngạch chức danh sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật –nghiệp vụ cấp cơ sở năm 2021

Địa điểm: Phòng họp Hội trường 6 - Tầng 8 nhà Chỉ huy và cơ quan

Thành phần: Hội đồng nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật – nghiệp vụ cấp cơ sở, phòng KHQS

Chia sẻ