Chuyên gia KH&CN

TS Nguyễn Trọng Yên
TS Nguyễn Trọng Yên
PT Viện trưởng viện Thần kinh, chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh
Chuyên ngành: Ngoại thần kinh - Sọ não
Mã chuyên ngành: 28.2.4