Chuyên gia KH&CN

TS Ngô Minh Hạnh
TS Ngô Minh Hạnh
Chủ nhiệm khoa Giải phẫu bệnh lý
Chuyên ngành: Giải phẫu học
Mã chuyên ngành: 28.1.1