CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

PGS.TS Vũ Xuân Nghĩa
PGS.TS Vũ Xuân Nghĩa
PT chủ nhiệm khoa Truyền máu
Chuyên ngành: Sinh lý bệnh – Miễn dịch
Mã chuyên ngành: 28.1.7 – 28.2.23