CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

PGS.TS Lê Hữu Song
PGS.TS Lê Hữu Song
Giám đốc Bệnh viện
Chuyên ngành: Truyền nhiễm, Sinh học phân tử
Mã chuyên ngành: 28.2.27 - 18.16