Ban Quản lý các Dự án

  06:46 PM 13/07/2018

Thạc sỹ Lăng Xuân Việt

Trưởng ban Ban Quản lý các dự án

Chức năng nhiệm vụ

- Ban Quản lý các dự án là một đầu mối trực thuộc Bệnh viện có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng uỷ Bệnh viện, mọi hoạt động về chính quyền, đảng, đoàn thể thực hiện theo quy định của Bệnh viện.
- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Giám đốc về việc tổ chức, quản lý và thực hiện dự án theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về đầu tư xây dựng cơ bản.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về việc tổ chức quản lý và thực hiện dự án theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Quốc phòng; thực hiện kế hoạch hàng năm theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện và khả năng cấp vốn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng.
- Tham mưu cho Đảng uỷ và Giám đốc Bệnh viện về lĩnh vực đầu tư, quản lý, thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng bằng mọi nguồn vốn do Bệnh viện TWQĐ 108 làm Chủ đầu tư.
- Quyền hạn của Trưởng ban Ban quản lý các dự án thực hiện theo ủy quyền của Giám đốc Bệnh viện.
- Ban Quản lý các dự án làm việc theo quy chế được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.
 

Hoạt động chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, kế hoạch hàng năm trình thủ trưởng Bệnh viện phê duyệt. Tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.
- Tham mưu cho Chủ đầu tư tổ chức tuyển chọn các đơn vị tư vấn, xây lắp, cung cấp trang thiết bị và dự thảo các hợp đồng giao thầu tư vấn, xây lắp, mua sắm trang thiết bị với các đơn vị trúng thầu hoặc chỉ định thầu theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trình Giám đốc phê duyệt và ký kết hợp đồng.
- Chuẩn bị hồ sơ để chủ đầu tư ký trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình và TKKT, dự toán hạng mục công trình.
- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán hạng mục công trình hoàn thành để chủ đầu tư trình duyệt theo quy định hiện hành.
- Tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình bao gồm: Công tác giám sát kỹ thuật, nghiệm thu công tác, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình bàn giao đưa vào sử dụng và bảo hành hạng mục công trình theo đúng các quy định hiện hành.
- Tổ chức quản lý chặt chẽ mọi nguồn vốn đầu tư, chấp hành nghiêm các công tác báo cáo, thống kê, kế toán, kiểm toán, thanh toán, quyết toán tài chính theo đúng chế độ quy đinh của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.
- Thực hiện thanh toán, quyết toán hạng mục công trình và thanh lý hợp đồng với các nhà thầu, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định, lập báo cáo giám sát đầu tư theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc giao nhiệm vụ
 
 
Liên hệ: 024. 62784184
Chia sẻ