Giới thiệu Ban Điều hành, quản lý các tòa nhà

  02:12 PM 28/02/2023

Ths. KTS Lê Nam Hà

Trưởng ban 

1. Vị trí, chức năng

- Là cơ quan trực thuộc Bệnh viện TWQĐ 108, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác quản lý, triển khai vận hành công trình và các hạng mục công trình, hệ thống trang thiết bị trong các tòa nhà đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các tòa nhà sau đầu tư, nghiệm thu đưa vào sử dụng từ Ban Quản lý các dự án và các đơn vị khác trong Bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện công tác vận hành các tòa nhà bao gồm: Trực vận hành và giải quyết các sự cố trong quá trình hoạt động, tuân thủ theo đúng các quy trình, hồ sơ được bàn giao, đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa cải tạo trong tòa nhà (sau khi được bàn giao) và các nội dung cải tạo khác theo yêu cầu nhiệm vụ do Ban Giám đốc Bệnh viện giao đảm bảo tiết kiệm, đủ thủ tục, đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và của Bệnh viện.

Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ, nhân viên theo quy định. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổng hợp nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền về công tác quản lý doanh trại theo quy định.

 

Chia sẻ