Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 11/05/2020 đến 17/05/2020

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 2075 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 11/05/2020 đến 17/05/2020 như sau:

Thứ 3 ngày 12/05/2020

-Vào lúc 14h00 tại Phòng họp, Phòng Khoa học Quân sự, tầng 6 – Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi thông qua đề cương đề tài cấp Bộ Quốc phòng thuộc Đề án ghép mô bộ phận cơ thể người: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển ghép tim trên người”

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Nguyên Sơn

Thành phần: Cục KHQS, phòng KHQS, Chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu

-Vào lúc 14h30 tại Phòng 518 trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng diễn ra buổi kiểm tra  định kỳ đề tài mã số ĐTĐL.CN-10/19 và ĐTĐL.CN-16/19

Thành phần:  Lãnh đạo Văn phòng các Chương trình trọng điểm nhà nước, lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Đại diện Lãnh đạo Bệnh viện TWQĐ 108, Phòng Khoa học Quân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia đề tài

 

Thứ 5 ngày 14/05/2020

-Vào lúc 14h00 tại Phòng họp, Phòng Khoa học Quân sự, tầng 6 – Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở chuyên ngành điều dưỡng

Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Hà

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu cùng chủ nghiệm đề tài

-Vào lúc 14h30 tại Phòng họp hội trường 6, tầng 8 – Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi thông qua sáng kiến: “Nghiên cứu chế tạo máy trợ thở di động dùng trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân”

Chủ nhiệm đề tài: Khoa Trang bị

Thành phần: Thường trực hội đồng khoa học, khoa Trang bị, phòng Khoa học Quân sự

Thứ 3 ngày 12/05/2020

-Vào lúc 14h00 tại Phòng họp, Phòng Khoa học Quân sự, tầng 6 – Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi thông qua đề cương đề tài cấp Bộ Quốc phòng thuộc Đề án ghép mô bộ phận cơ thể người: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển ghép tim trên người”

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Nguyên Sơn

Thành phần: Cục KHQS, phòng KHQS, Chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu

-Vào lúc 14h30 tại Phòng 518 trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng diễn ra buổi kiểm tra  định kỳ đề tài mã số ĐTĐL.CN-10/19 và ĐTĐL.CN-16/19

Thành phần:  Lãnh đạo Văn phòng các Chương trình trọng điểm nhà nước, lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Đại diện Lãnh đạo Bệnh viện TWQĐ 108, Phòng Khoa học Quân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia đề tài

 

Thứ 5 ngày 14/05/2020

-Vào lúc 14h00 tại Phòng họp, Phòng Khoa học Quân sự, tầng 6 – Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở chuyên ngành điều dưỡng

Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Hà

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu cùng chủ nghiệm đề tài

-Vào lúc 14h30 tại Phòng họp hội trường 6, tầng 8 – Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi thông qua sáng kiến: “Nghiên cứu chế tạo máy trợ thở di động dùng trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân”

Chủ nhiệm đề tài: Khoa Trang bị

Thành phần: Thường trực hội đồng khoa học, khoa Trang bị, phòng Khoa học Quân sự

Chia sẻ