Thông báo: Kế hoạch tổng thể tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học năm 2020

Căn cứ vào đăng ký đề xuất tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học của các Viện, Trung tâm, Bộ môn-Khoa, Phòng, Ban; Căn cứ vào kết luận của Giám đốc trong cuộc họp thông qua Ban giám đốc ngày 06 tháng 1 năm 2020 về việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học năm 2020; Bệnh viện xây dựng kế hoạch tổ chức các Hội nghị, Hội thảo Khoa học năm 2020 như sau:

Toàn văn thông báo: Xem tại đây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn văn thông báo: Xem tại đây

Chia sẻ