Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Nguyễn Thành Huy
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  bshuycttm108@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2006-2013: Đào tạo Bác sĩ đa khoa tại Học Viện Quân Y

- 2013-2016: Đào tạo Bác sĩ nội trú tại Học Viện Quân Y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2016 - 5/2017: Bác sĩ luân khoa tại Bệnh viện TƯQĐ108

- 5/2017- Đến nay: Bác sĩ điều trị Khoa A2-C - Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG