Thông tư 39/2015/TT-BQP về việc quy định giao trực tiếp, tuyển chọn đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng (Kèm biểu mẫu).


- Thông tư quy định giao trực tiếp, tuyển chọn đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng. Tải tại đây.

- Biểu B1-2-TMĐT. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ.Tải tại đây

- Biểu B1-3-TTHĐ. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề tài. Tải tại đây

- Biểu B1-4-LLKH. Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện đề tài. Tải tại đây

- Biểu B1-5a-GXN. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng1 .Tải tại đây.

- B1-6a-BHS. Thuyết minh đề tài Khoa học và công nghệ. Tải tại đây

           

 

Chia sẻ