Hướng dẫn một số nội dung trong Thông tư số 22/2021/TT-BQP ngày 06/02/2021 ban hành Quy chế công tác văn thư trong Bộ Quốc phòng

  11:07 PM 19/07/2023

Xem toàn mẫu văn bản: Tại đây  

Xem toàn hướng dẫn: Tại đây

 

 

Xem toàn mẫu văn bản: Tại đây

Xem toàn hướng dẫn: Tại đây

Chia sẻ