Thông tư số 07/2021/TT-BQP ngày 14/01/2021 của Bộ Quốc phòng về việc "Quy định Tiêu chuẩn chức danh sĩ quan CM - KT - NV trong Quân đội nhân dân Việt Nam"

  10:50 AM 12/04/2021

Xem toàn văn thông tư: Tải tại đây

 
Xem toàn văn thông tư: Tải tại đây
Chia sẻ