Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Nguyễn Hữu Thuyết
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  drthuyet108@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2013 – 2020: Học bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 03/2020 – 12/2020: Bác sĩ luân khoa - Bệnh viện TWQĐ 108

- 12/2020 – đến nay: Bác sĩ điều trị - Khoa Mắt, Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG