Nghiên cứu tác dụng gây tê tủy sống - ngoài màng cứng kết hợp an thần bằng tci propofol dưới hướng dẫn của điện não số hóa trong phẫu thuật bụng dưới ở người cao tuổi


Tên luận án:  “Nghiên cứu tác dụng gây tê tủy sống - ngoài màng cứng kết hợp an thần bằng tci propofol dưới hướng dẫn của điện não số hóa trong phẫu thuật bụng dưới ở người cao tuổi”

Chuyên ngành: Gây mê hồi sức

Mã số: 62.72.01.22

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Hồng    

Họ và tên người hướng dẫn: 

1. PGS. TS. Công Quyết Thắng

2. GS. TS. Lê Xuân Thục

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Vấn đề nghiên cứu là cần thiết, có tính thời sự, nhất là khi áp dụng phương pháp gây tê tủy sống – ngoài màng cứng kết hợp an thần TCI propofol dưới hướng dẫn của điện não số hóa trong phẫu thuật bụng dưới ở người cao tuổi. Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực hành. Thiết kế nghiên cứu phù hợp, khoa học và có logic, số liệu và xử lý số liệu đáng tin cậy, số lượng bệnh nhân đủ lớn.

gây tê tủy sống-ngoài màng cứng kết hợp an thần TCI bằng propofol dưới hướng dẫn của điện não số hóa PSI là kỹ thuật mới. Đảm bảo trong mổ bệnh nhân được an thần, không biết cuộc mổ đang diễn ra, vô cảm tốt, tỉnh sớm, chất lượng hồi tỉnh tốt và ít các tác dụng không mong muốn phù hợp với các phẫu thuật bụng dưới, ở người cao tuổi. Kỹ thuật này có thể hoàn toàn thay thế phương pháp gây mê nội khí quản kinh điển. Xác định được nồng độ đích trên não của propofol, với Cp = 1,98mcg/ml và Ce = 1,25mcg/ml là vừa đủ mức an thần với PSI =75,27 là vừa đủ với phẫu thuật này. Đây chính là điểm mới, điểm đóng góp của đề tài vào thực tiễn khoa học.

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: "Study on spinal - epidural spinal anesthesia effect combined with sedation by tci propofol under the guidance of digitized  electroencephalography in lower abdominal surgery in the elderly"

Speciality:  Resuscitation Anesthesia

Code: 62.72.01.22

Name of graduate student: Nguyen Manh Hong

Name of supervisor: 

1. Ass. Prof. Cong Quyet Thang

2. Prof.  Le Xuan Thuc

Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

1. The research is necessary and topical, especially when applying the method of spinal anesthesia - epidural with TCI propofol sedation under the guidance of digitized electroencephalography in human lower abdominal surgery. elderly. The topic has scientific and practical implications Proper, scientific and logical research design, reliable data and data processing, large enough patient population.

The technique of applying spinal-epidural anesthesia in combination with TCI sedation by propofol under the guidance of digitized electroencephalography PSI is a new technique. It ensures that during the operation, the patient is sedated, does not know the operation is in progress, is of good insensitivity, early awareness, good quality of recovery and few unwanted effects suitable for lower abdominal surgery, especially in the elderly people. This technique could completely replace the classic endotracheal anesthesia method. It helps determine the target brain concentration of propofol, with Cp = 1.98mcg/ml and Ce = 1.25mcg/ml just enough sedation with PSI = 75.27 just enough for this surgery. This is the new point, the contribution of the topic to the scientific practice.

 

Chia sẻ