Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và tình trạng rối loạn đồng bộ thất trái ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim bằng xạ hình gated SPECT


Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và tình trạng rối loạn đồng bộ thất trái ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim bằng xạ hình gated SPECT”.

Chuyên ngành: Nội Tim mạch

Mã số: 62720141

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Trung

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Lê Ngọc Hà

2. PGS.TS. Phạm Thái Giang

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tình trạng rối loạn đồng bộ cơ học thất trái ở bệnh nhân sau NMCT.

Rối loạn đồng bộ thất trái thường gặp sau NMCT. Việc đánh giá chính xác tình trạng RLĐB sẽ giúp các bác sỹ lâm sàng tiên lượng và quyết định các phương pháp điều trị thích hợp.

Giá trị PSD > 31,99 và/hoặc HBW >84,25 là có rối loạn đồng bộ.

Có mối liên quan giữa RLĐB thất trái với tình trạng suy tim, mức độ và độ rộng của khuyết xạ, biến cố tử vong.

PSD và HBW trên gated SPECT có giá trị dự đoán biến cố tử vong.

 

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

 

Name of the Dissertation:: “Study of clinical characteristics and left ventricular dyssynchrony in patients after acute myocardial infarction using Gated-SPECT Imaging”.

Specialty: Nội Tim mạch

Code: 62720141

PhD Candidate: Nguyen Thi Thanh Trung

Names of Supervisors:

1. Assoc. Prof. Le Ngoc Ha

2. Assoc. Prof. Pham Thai Giang

Institution: 108 Institure of Clinical medical and Pharmaceutical sciences

Some new contributions of the dissertation:

Clinical, laboratory characteristics, left ventricular mechanical dyssynchrony in patients after MI.

Left ventricular dyssynchrony is common after MI. Accurately assessing the severity of LVD will help clinicians predict and determine appropriate treatments.

PSD values of > 31.99 and / or HBW> 84.25 means dyssynchrony.

There is a relationship between left ventricular dyssynchrony and heart failure, the extent and width of radiation defects, and fatal events.

PSD and HBW indices on Gated-SPECT are valid for predicting fatal events.

 

Chia sẻ