Nghiên cứu biến đổi một số chỉ số huyết động đo bằng phương pháp PiCCO trong điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn ngoại khoa


Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến đổi một số chỉ số huyết động đo bằng phương pháp PiCCO trong điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn ngoại khoa”

Chuyên ngành: Gây mê hồi sức                  Mã số: 62.72.01.22

           Họ và tên NCS: Nguyễn Tiến Triển

           Người hướng dẫn: PGS.TS Trịnh Văn Đồng

  Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Qua nghiên cứu trên 40 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn ngoại khoa cho thấy:

- Tuổi trung bình bệnh nhân 55,43±21,04; nam giới chiếm 57,5%; vị trí nhiẽm khuẩn ban đầu ở đường tiêu hóa chiếm tỷ lệ 60%; loạivi khuẩn thường gặp là E.coli chiếm 31,7%. Thời điểm bệnh nhân vào viện có điểm APACHE II trung bình 22,8±3,1; SOFA 13,7±2,6; PCT 78,66±86,56; lactat máu 4,46±2,87.

- Làm rõ được biến đổi một số chỉ số huyết động như tần số tim, huyết áp động mạch, CVP, CI, GEDVI, SVRI trong 72 giờ đầu sốc nhiễm khuẩn ngoại khoa và sau liệu pháp truyền dịch bù thể tích cũng như sử dụng thuốc vận mạch. Thay đổi của các chỉ số trên giữa nhóm sống và nhóm tử vong có sự khác biệt.             

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Study on some changes of hemodynamic index measured by PiCCO method in treating patients with surgical septic shock”

Speciality: Anesthesia Resuscitation

Code: 62.72.01.22

Name of graduate student: NGUYEN TIEN TRIEN

Name of supervisor:  A/Prof. TRINH VAN DONG

Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

Study of 40 patients with surgical septic shock:

The average age of patients was 55.43 ± 21.04; male 57.5% and female 42.5% ; gastrointestinal infections accounted for 60%; The common pathogenic bacteria is Escherichia coli accounting for 31.7%. Hospitalized patients with average APACHE II score:  22.8 ± 3.1; SOFA: 13.7 ± 2.6; procalcitonin: 78.66 ± 86.56 and lactate: 4.46 ± 2.87.

          The study clarified the changes in hemodynamic indicators such as heart rate, arterial blood pressure, Central Venous Pressure, Cardiac index, Systemic Vascular Resistance index, Global end-diastolic volume, in the first 72 hours of surgical septic shock and after volume replacement fluid therapy like using vasopressors. There are differences in the above indices between the survived and mortality groups.

Chia sẻ