Giới thiệu chuyên mục "Gương Sáng 108"


Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện, Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108 mở chuyên mục #GƯƠNGSÁNG108 trên các phương tiện truyền thông của Bệnh viện.
Chuyên mục #GƯƠNGSÁNG108 sẽ truyền tải thông tin về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Bệnh viện TWQĐ 108.
Chuyên mục #GƯƠNGSÁNG108 được xây dựng để tuyên dương, khuyến khích những tấm gương người tốt, việc tốt, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua học tập các điển hình tiên tiến đến cán bộ, nhân viên trong toàn Bệnh viện để tạo động lực phấn đấu cho mọi người.
#GƯƠNGSÁNG108 nhằm tuyên truyền quảng bá về hình ảnh, văn hoá, con người 108 đến với bộ đội, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Chia sẻ