Giới thiệu Khoa Chống đau và Chăm sóc giảm nhẹ


TS. La Vân Trường
Phụ trách Chủ nhiệm Khoa

 

Tổ chức, biên chế và quân số: (theo Quyết định 2237/QĐ-TM)

Biên chế: 1 phụ trách chủ nhiệm khoa, 4 bác sĩ, 5 điều dưỡng

Số giường: 10 giường.

 

Liên hệ: 024. 62784195

Chia sẻ