Thông qua đề cương đề tài cấp Bệnh viện: “Đối chiếu kết quả tế bào học với mô bệnh học và phân loại chẩn đoán mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến giáp theo WHO 2017”

Chiều ngày 6/4/2021 tại Hội trường Phòng Khoa học Quân sự, Hội đồng Khoa học Bệnh viện đã họp thông qua đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện: “Đối chiếu kết quả tế bào học với mô bệnh học và phân loại chẩn đoán mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến giáp theo WHO 2017” – Chủ nhiệm đề tài: BS Đinh Hữu Tâm – Đơn vị chủ trì: Khoa Giải phẫu bệnh.

Đề tài được tiến hành với 2 mục tiêu: Áp dụng chẩn đoán tế bào học theo hệ thống phân loại bệnh học tuyến giáp Bethesda năm 2018 và phân loại các thể mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến giáp theo phân loại của WHO năm 2017; Đối chiếu kết quả mô bệnh học với tế bào học theo phân loại bệnh học tuyến giáp Bethesda năm 2018.

Hội đồng khoa học Bệnh viện đánh giá cao ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài và thống nhất đề xuất Giám đốc Bệnh viện – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện cho phép đề tài được tiến hành.

                                     Phòng Khoa học Quân sự

Chia sẻ