Vòng lượn Sầm Nưa

  02:10 PM 15/11/2018

Đẹp sao đất nước bạn Lào,

Biết bao vòng lượn  mới vào thung sâu

Việt Lào pa thét bên nhau

Vui mừng như thể xa lâu mới về.

Các ươi cái noọng* xinh ghê,

Cùng là phò mạ** đón về bản thôn.

Nhà sàn đẹp nhất dành con,

Khẩu chao*** đã sẵn, thịt ngon để  phần.

Vòng trong vòng ngoại quây quần,

Lăm vông duyên dáng, rượu càn cùng say.

Thương nhau buộc chỉ cổ tay,

Cọng rua bẻ nửa, muối này chia đôi.

Đông Trường Sơn có chúng tôi,

Tây Trường Sơn gọi, hai người chung tay.

Sầm Nưa xây dựng Na Kay,

Phong Xa Lỳ phá vòng vây quân thù.

Vững bền xây dựng chiến khu

Bao nhiêu chiến thắng cũng từ đây ra.

Việt Lào tình nghĩa bao la

Giúp Lào, giúp bạn, chính ta giúp mình.

Tháng 4/1961

 

*Các chị các em

**Bố mẹ

***Cơm tẻ

Chia sẻ