Đội ngũ chuyên gia


Phó giáo sư - Tiến sĩ
Đặng Văn Em
Chức vụ:  Chủ nhiệm Bộ môn
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG