Họp hội đồng đánh giá, xem xét tư vấn nội dung các quy trình kỹ thuật và sản phẩm của đề tài

  04:43 PM 09/01/2023
Ngày 15 tháng 11 năm 2022, tại Phòng họp-Phòng Khoa học Quân sự, Hội đồng khoa học Bệnh viện thực hiện tổ chức đánh giá, xem xét kết quả thực hiện của các quy trình kỹ thuật và sản phẩm khoa học của đề tài thuộc Đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108”

 

 

 

 

 

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt các quy trình và kết quả chính đã đạt được trong thời gian thực hiện đề tài. Sau báo cáo, rà soát đánh giá, Hội đồng khoa học bệnh viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện đã triển khai các nội dung của đề tài, bám sát đúng quy trình thực hiện, đề nghị các chủ nhiệm hoàn thiện nội dung còn lại theo tiến độ thuyết minh đã được phê duyệt.

Phòng KHQS

Chia sẻ