Thông tư 222/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

  02:14 PM 20/01/2021

NỘI DUNG CHI TIẾT THÔNG TƯ 222/2017/TT-BQP tải tại đây!

 

PHỤ LỤC III: Hướng dẫn chuẩn bị Hồ sơ đăng ký chức danh chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật tải tại đây!

Chia sẻ