Đội ngũ chuyên gia


Phó Giáo sư - Tiến sĩ
Vũ Xuân Nghĩa
Chức vụ:  Phó Chủ nhiệm khoa
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 1996: Tốt nghiệp Đại học tại  Học viện quân y

Năm 2002: Tốt nghiệp Thạc sỹ tại HVQY và tốt nghiệp Thực tập sinh  khoa học chuyên ngành Miễn dịch độc học tại Singgapore.

Năm 2008: Tốt nghiệp Tiến sỹ Virus – Miễn dịch tại CHLB Đức.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2004-2008: Nghiên cứu sinh Viện Vi rút-Miễn dịch học tại DHTH Wuezburg-CHLB Đức.

2008-2019: Phó CNBM Sinh lý bệnh - HVQY

2010-2017: Trưởng Phòng Vi sinh và Các mầm bệnh sinh học – HVQY.

2019-Nay: Phụ trách PCN Khoa Truyền Máu Bệnh viện TƯQĐ 108.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Đề tài cấp nhà nước: 05- Chủ trì: 01, Tham gia 04

- Đề tài hợp tác quốc tế: 02 – Đồng Chủ trì: 02

- Đề tài cấp Bộ: 05 – Chủ trì: 02, Tham gia: 03

- Đề tài cấp Viện (VAST): 01 tham gia.

- Đề tài cơ sở (HVQY): Chủ trì 01

KHEN THƯỞNG

- Bằng khen Bộ Quốc Phòng: 01