Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Đồng Thị Thu Trang
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  Trangneuro@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2002-2009: Học viên tại Học viện quân y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2012- Đến nay: Bác sỹ Điều trị - Khoa Nội thần kinh-  Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Tham gia và viết 7 bài báo

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài thạc sỹ

KHEN THƯỞNG