Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Phạm Yến Nhi
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG