Đội ngũ chuyên gia


Thạc sĩ - Bác sĩ nội trú
Hồ Chí Thanh
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2009-2015: Bác sĩ đa khoa -  Đào tạo tại Liên Bang Nga

- 2015-2017: Bác sĩ nội trú - Đào tạo tại Liên Bang Nga

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 09.2019 - 02.2020: Bác sĩ thử việc - Khoa  B9- Bệnh viện TWQĐ 108

- 6/2021 - Đến nay: Bác sĩ điều trị - Khoa B9 - Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG