Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Trần Đăng Ninh
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  apple1234.89@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2007- 2014: BSĐK - Học viện Quân y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2014-2015: BS luân khoa - Phòng Chính trị - Bệnh viện TƯQĐ 108

-  2015 - Đến nay: BS điều trị - khoa A4B - Viện LSCBTN - Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Hiện đang tham gia một đề tài cấp bộ và 1 đề tài cấp cơ sở ( thư ký ). 

- 1 đề tài thanh niên.

KHEN THƯỞNG

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015