Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Hoàng Đào Chinh
Chức vụ:  PT Phó chủ nhiệm Khoa
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG