Đội ngũ chuyên gia


Thạc sĩ - Bác sĩ
Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  Nguyenthiphuongthao2802@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- BSĐK Hệ chính quy

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Tháng 9/2012 đến T8/2013 bác sỹ luân khoa 

- Tháng9/2013- nay : BSĐT tại khoa huyết học lâm sàng (A6)

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG