Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Lê Hữu Tý
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  lehuuty@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2007-2014: Học viện Quân Y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2014 - nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG