Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Nguyễn Duy Trường
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  duytruong108mcg@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

- 2001-2007: Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2008-2014: Bác sĩ điều trị - Khoa A4 - Bệnh viện TƯQĐ 108

- 2014- Đến nay: Bác sĩ điều trị -  Khoa A4 - B  - Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG