Đội ngũ chuyên gia


Phó Giáo sư - Tiến sĩ
Thầy thuốc ưu tú
Trần Trọng Kiểm
Chức vụ:  Phụ trách Chủ nhiệm Bộ môn
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

KHEN THƯỞNG