Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Phạm Thế Thọ
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2005-2012: Học viên tại Học Viện Quân Y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2012 - 2013: Bác sỹ luân khoa

- 2013 - nay: Bác sỹ khoa nội tim mạch - Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG