Đội ngũ chuyên gia


Thạc sĩ - Bác sĩ
Đào Trọng Tuấn
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

- 2001 - 2008: Bác sĩ đa khoa - Học viện quân Y

- 8/2014 – 10/ 2016: Cao Học chuyên ngành TMH -  Đại học Y Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/ 2008: Bác sĩ điều trị - Bệnh viện TWQĐ 108

- 9/ 2008 – 9/ 2009: Bác sĩ thực tế - Bệnh viện 4 Quân đoàn 4

-  9/2009 – 10/2010: Bác sĩ luân khoa -  Bệnh viện TWQĐ 108

- 10/ 2010 – 8/2014: Bác sĩ điều trị - Khoa Tai mũi họng – Bệnh viện TWQĐ 108

- 10/2016 – 9/2021: Bác sĩ điều trị - Khoa Tai mũi họng - Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG

- 2011: Giấy khen - Bệnh viện TWQĐ 108

- 2012, 2013, 2018, 2020: Chiến sĩ TT - Bệnh viện TWQĐ 108