Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ
Phạm Văn Hùng
Chức vụ:  Giảng viên cơ hữu
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG