Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKII
Nguyễn Trí Thức
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  drthuc108@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1987-1993: Bác sĩ đa khoa - Học viện Quân Y .

- 2005-2008:Bác sĩ chuyên khoa I - Học viện Quân Y

- 2013- 2015: Bác sĩ chuyên khoa II - Học viện Quân Y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2008- 2011: Bác sĩ - Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

- 2011- 2015: Bác sĩ điều trị - Khoa A4  - Bệnh viện TƯQĐ 108

- 2015 - Đến nay: Bác sĩ điều trị - Khoa A4-B  - Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG